U?USU?USOi?? O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O? Oi??Ui??O?USOi??Oi??Ui??US

O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O? Oi??Ui??O?USOi??Oi??Ui??US USU?U?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??U? Oi??Ui??O?Oi??Ui??US : Oi??U?Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi??Ui?? Ui??Ui??U?O?Ui?? O? Ui??USO?Oi??U? Oi??Ui??O?Ui??U?U? Oi??Ui??Oi??US Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui?? U?Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??USUi?? O? U?Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui??Ui?? O? Oi??Ui?? USO?U?O? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?U?O?Oi?? Ui??Oi??U?Oi??Oi?? . U?Oi??Ui??Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui?? U?Ui??Oi??Oi??U?O?Ui?? U?O?Ui??U?Oi??Ui?? O? Ui??USU?U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Ui??O?Ui?? O? Ui??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? USUi??U?Ui?? U?US U?O?Oi??O?Ui?? Oi??Ui??O?O?USO? : O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??USUi?? . { Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Ui??O? Oi??Ui??Oi??USUi?? Oi??O?Ui??U?Oi?? U?Oi??Ui??Oi??USUi?? Ui??Ui?? Ui??Oi??O?Ui??U?Ui?? (128) } O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui??Ui??Oi??Ui?? ” . Oi??Ui?? O?O?O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??USOi?? O? USO?O?O? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? U?USO?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi?? O?O?Oi?? USU?Ui??Oi?? O? O?Ui??Ui??O?Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Ui?? : Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? O? U?Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Oi??O?Oi?? O? U?Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Oi??Oi?? O? Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? U?Ui??US O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??U? Oi??Ui??O?Oi??Ui??US :

U?US Oi??Ui??USU?Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Ui?? : U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? (O?O?Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? U?Oi??Ui??Oi??Ui??O? Ui??Ui??Ui?? U?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui?? U?Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??U?O?Oi?? U?Ui??Oi?? Oi??U?Ui?? U?Ui??Oi?? Ui??U?Oi?? Oi??Ui??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??US Oi??Ui??O?O?USUi?? ) Ui??Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi?? . U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? USOi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? USO?Ui?? Oi??Ui??USUi??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??Ui??O?Ui?? U?USUi??Oi??O? O?U?Oi??Oi?? ” USO? ” . U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?Oi??Oi??O? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? ( Oi??O?O?US Oi??Ui??Ui??Ui?? Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi?? Ui??U? O?Ui??USUi?? O?U?U?Ui??O? U?Ui??U? Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??O? Oi??Ui??O?O?USUi?? ) O?O?Oi??USUi?? Ui??Oi??Oi?? . U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O? USOi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? USO?Ui?? Oi??Ui??USUi??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??Ui??O?Ui?? U?USUi??Oi??O? O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui??Oi??O?USO? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??USOi??Ui?? Oi??Ui??Ui??USUi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?O?O?U?Oi??Oi?? Oi??Ui?? USOi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? USO?Ui?? Oi??Ui??USUi??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??Ui??O?Ui?? U?USOi??O?Ui?? O?Oi??Ui??O?O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??US USOi??USO?Ui?? .

U?U?US Oi??Ui??USU?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??US : U?Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? : U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?USUi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? USOi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? USO?Ui?? Oi??Ui??USUi??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??Ui??O?Ui?? U?USUi??Oi??O? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?Oi??Oi??O? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui??Oi??Ui?? ” U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui??O?Oi??Oi??Ui?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??USOi??Ui?? Oi??Ui??Ui??USUi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?O?O?U?Oi??Oi?? Oi??Ui?? USOi??O?Ui?? O?Oi??Ui??O?O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??US USOi??USO?Ui?? .

U?U?US Oi??Ui??USU?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?O? : U?Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??O? : Oi??Ui??Oi??O?O?O?Oi??Ui?? O?Ui??Oi??O? Oi??Ui??U?Oi??U?O? O?O?Ui??Oi?? O?Oi??O?USOi?? O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi?? U?Ui??O?Ui?? O?O?U?O? Oi??Ui??O?Ui??O? Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??Oi??USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??O? ” O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?Oi??Oi??O? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??USOi??Ui?? Oi??Ui??Ui??USUi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?O?O?U?Oi??Oi?? Oi??Ui?? USOi??O?Ui?? O?Oi??Ui??O?O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??US USOi??USO?Ui?? .

Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Oi??O?Oi?? U?Ui??US O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??U? Oi??Ui??O?Oi??Ui??US : U?US Oi??Ui??USU?Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Ui?? : U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi?? USOi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? USO?Ui?? Oi??Ui??USUi??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??Ui??O?Ui?? U?USUi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??Oi??USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui??Ui??Oi??Ui?? ” O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?Oi??Oi??O? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui??Oi??O?USO? ” O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??USOi??Ui?? Oi??Ui??Ui??USUi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?O?O?U?Oi??Oi?? .

U?U?US Oi??Ui??USU?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??US : Oi??Ui??Oi??O?O?O?Oi??Ui?? O?Ui??Oi??O? Oi??Ui??U?Oi??U?O? O?O?Ui??Oi?? O?Oi??O?USOi?? O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi?? U?Ui??O?Ui?? O?O?U?O? Oi??Ui??O?Ui??O? Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??Oi??USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?Oi??Oi??O? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??USOi??Ui?? Oi??Ui??Ui??USUi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?O?O?U?Oi??Oi?? Oi??Ui?? USOi??O?Ui?? O?Oi??Ui??O?O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??US USOi??USO?Ui?? .

U?U?US Oi??Ui??USU?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? : U?Oi??Ui??Oi??Oi??O?O? : U?Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??O? : U?O?O?O? Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi?? USOi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? USO?Ui?? Oi??Ui??USUi??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??Ui??O?Ui?? U?USUi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui??U?Ui??U? ” O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?Oi??Oi??O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui??Oi??O?USO? ” O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??USOi??Ui?? Oi??Ui??Ui??USUi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?O?O?U?Oi??Oi?? Oi??Ui?? USOi??O?Ui?? O?Oi??Ui??O?O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??US USOi??USO?Ui?? .

U?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Oi??Oi?? U?Ui??US O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??U? Oi??Ui??O?Oi??Ui??US : U?US Oi??Ui??USU?Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Ui?? : Oi??Ui??Oi??O?O?O?Oi??Ui?? O?Ui??Oi??O? Oi??Ui??U?Oi??U?O? O?O?Ui??Oi?? O?Oi??O?USOi?? O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi?? U?Ui??O?Ui?? O?O?U?O? Oi??Ui??O?Ui??O? Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?USUi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? ” Ui?? ” O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??USOi??O? ” O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui??Oi??U?Oi?? ” O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui??Ui??Oi??Ui?? ” O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??USOi??Ui?? Oi??Ui??Ui??USUi?? USOi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? USO?Ui?? Oi??Ui??USUi??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??Ui??O?Ui?? U?USUi??Oi??O? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?O?O?U?Oi??Oi?? .

U?U?US Oi??Ui??USU?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??US : U?Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? : U?Oi??Ui??Oi??Oi??O?O? : U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? USOi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? USO?Ui?? Oi??Ui??USUi??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??Ui??O?Ui?? U?USUi??Oi??O? O?U?Oi??Oi?? USO? ” O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui?? ” O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?Oi??Oi??O? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? USOi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? USO?Ui?? Oi??Ui??USUi??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??Ui??O?Ui?? U?USUi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??USOi??Ui?? Oi??Ui??Ui??USUi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?O?O?U?Oi??Oi?? .

U?U?US Oi??Ui??USU?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??O? : Oi??Ui??Oi??O?O?O?Oi??Ui?? O?Ui??Oi??O? Oi??Ui??U?Oi??U?O? O?O?Ui??Oi?? O?Oi??O?USOi?? O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi?? U?Ui??O?Ui?? O?O?U?O? Oi??Ui??O?Ui??O? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O?USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Ui?? ” O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?Oi??Oi??O? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??USOi?? O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?U?Oi??Oi?? ” Oi??Ui??Ui??Ui??U? ” O? U?O?O?O? Oi??Ui??Oi??Oi?? Ui??USOi??Ui?? Oi??Ui??Ui??USUi?? Ui??Oi??Oi??O?Oi?? ( O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O? U?O?Oi??Ui??Ui??Ui?? O? U?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O? U?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O? U?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O? U?Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??U?O?Oi?? O? U?Ui??Oi?? Oi??U?Ui?? U?Ui??Oi?? Ui??U?Oi?? Oi??Ui??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??US Oi??Ui??O?O?USUi?? . O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??U?Oi?? . O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Ui??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??U?Oi?? . O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Ui??U?Oi?? O?Ui??Ui?? Ui??U?Oi?? . O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??US Ui??U? Ui??O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?Oi?? . O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??US Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??U?Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??U?Oi?? . O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??US Ui??U? O?Oi??Ui??O?O? Ui??Oi??U?U?Oi?? O? U?O?Oi??Ui??U?Oi??Oi?? Ui??O?Ui??U?Oi?? O? U?O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O? U?Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??O? Ui??O?U?U?Oi?? . O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??US Ui??Oi??USOi??Oi?? Ui??O? Oi??O?Ui??Ui?? Oi??Oi??Ui?? . O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??U?Oi??U?US . O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?US . O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?US . O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??U?O?US U?O?USUi??US . O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??US U?Ui??Oi??Ui??US . O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? U?Ui?? O?USO? Oi??O?Oi??Oi??Ui??US Oi??O?US . Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??U?O?Oi?? O? Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??U?O?Oi?? O? Ui??Ui??Ui?? Oi??U?O?Oi?? O? Oi??O?U?Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui??Oi?? Oi??Oi??Oi??U? U?Oi??Oi??Oi??Oi?? . Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??O?US U?Ui??Oi?? Oi??O?Oi??U? O?Ui?? Oi??Oi??O?Oi?? . O?O? Oi??Oi??Oi??U? . U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??U? . U?O?Ui??O?O?O? Oi??O?Ui??Oi??Oi??U? . U?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui?? O?USOi??U? USOi?? Oi??Ui??Ui??Ui?? . Oi??Ui??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??US Oi??O?U?Oi?? O?U? Ui??Ui?? O?Oi?? U?Ui?? Oi??O?Oi??Oi?? O?Ui??USO? . U?Oi??O?U?Oi?? O?U? Ui??Ui?? O?Oi?? U?Ui?? O?USOi??Oi??Ui?? Ui??Oi??USO? . U?Oi??O?U?Oi?? O?U? Ui??Ui?? O?Oi?? Ui??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?U?O? . U?Oi??O?U?Oi?? O?U? Ui??Ui?? U?Ui?? O?Oi??O?Oi?? Oi??Ui??O? O?Oi??Oi?? O?Ui??Oi??Oi??USO?Ui??Oi?? . Oi??Ui?? Oi??O?US O?Ui??Ui?? Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??O?O?Ui??USUi?? . O?Oi??Oi??Ui??O? O?Oi??US Oi??Ui??O?O?Oi?? U?Oi??Ui??Oi??O?Oi??U?O? . U?Oi??O?O?Oi??Ui??O? O?Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??U?U?O? . U?O?U?U?Ui??O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??US Oi??Ui??Oi??US Ui??Oi?? USUi??U?O? . Oi??Oi??Oi??U? O?Ui??US Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? O? Oi??Ui??U? O?Ui??Ui?? U?Ui?? O?USO? Ui??O?USOi?? . Oi??Ui?? USUi??U?Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? U?O?Ui??Ui?? Ui??USOi?? Oi??Ui??Ui??O?U?Ui?? ” Oi??Ui??U?Oi??O?Oi??Ui?? ” Oi??Ui?? USUi??Oi??O? ” Oi??Ui??U?Oi??O?Oi??Oi?? ” O?O?Oi??Ui?? O? U?U?US Ui??Ui??Oi??USO?Ui??Oi?? USUi??U?Ui?? : U?O?Oi??U?O? Ui??Oi??O?U?O? O?Ui??USUi?? O?Ui??USUi?? ( O?O?Oi??Oi??Ui?? Oi??O?U? Oi??O? Oi??Ui??O?O?Oi?? O?Ui??Oi?? USOi??U?U?Ui?? U?O?Ui??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??USUi?? U?Oi??Ui??Oi??Ui??O? Ui??Ui??Ui?? Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Ui??USUi?? ) U?Ui??U?Oi??Oi?? USU?U?Ui?? O?U?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O? Oi??Ui??O?USOi??Oi??Ui??US O?O?O? Oi??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui?? . U?O?O?O?Ui??Oi?? O?Ui??USUi?? Oi??Ui?? USOi??Oi??Oi?? Oi??Ui??U?Ui??U?O? O?Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Oi??Oi??Ui?? U?Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??U? Ui??Oi??Oi??Ui??O?Oi?? O?Ui??U?U?Ui?? . U?Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??U?U?Ui?? .

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق