O?O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?U?Ui?? U?Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?O?:

– O?Oi??Oi?? U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?U?Ui?? O?U? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?O? Oi??O?USO?Oi??Ui?? U?O?Ui??Ui?? O?Oi??Ui??O?Oi??Ui?? Ui??Oi?? USO?O?U?US Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Oi?? Ui??Ui?? O?Ui??Oi??Ui?? U?US Oi??Ui??O?Oi??Ui?? .

– Oi??Ui??O?O?U?Oi?? O?O?Ui??Ui?? O?Oi??Oi??Ui?? U?US Oi??Ui??Ui??O?O?Oi?? Ui??O? O?Oi??USOi??Ui?? U?O?Ui??USOi?? Ui??O?O?Ui??Oi?? U?US O?O?Oi??USOi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? ( Ui??USO? U?US U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??O? ).

– O?Oi??USOi??Ui?? ( USO?O?Oi??O? U?Ui??O? Oi??Ui??Oi??Ui??USOi?? ) Ui??Oi?? Ui??Ui?? USU?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??O?USUi??Oi??Ui?? O?U? Ui??Ui??O?O?Oi??Oi?? U?US O?Ui??Oi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??O?Ui??.

– U?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??O?Oi??O? U?US Oi??Ui??O?Oi??Ui?? .

– USO?O?Oi?? O?Ui??O?Ui??O?Oi?? U?US Oi??Ui??O?Oi??Ui?? U?Ui??O? Oi??Ui??Oi??Ui??USOi??.

– USO?O?Oi?? O?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??U?Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??Oi??USO? U?Oi??Ui??O?Ui??O?U?Ui?? O?Oi??U?Ui??Ui?? O?U? Ui??O?Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Oi??U?Oi??Oi?? U?Ui??O? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O?Oi??.

– USO?O?Oi?? O?Oi??Oi??Oi??Oi??Oi?? U?US Oi??U?U?Ui?? O?Ui?? U?US O?O?Ui??Ui?? O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? U?Ui??O? Oi??Ui??Oi??Ui??USOi??.

– Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Oi??Oi??Oi??Oi?? U?Oi??USUi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?O?Oi?? ( O?Ui?? Oi??Oi??USUi?? Oi??Ui??U?Ui?? ) O?O?O?Oi??O? U?Ui??O? Oi??Ui??Oi??Ui??USOi?? .

– USO?O?Oi?? O?O?Ui??Ui?? U?O?Ui??Oi??USO? U?US O?Oi??Ui??Ui?? U?Ui??O? Oi??Ui??Oi??Ui??USOi?? .

– O?O?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?O?Oi?? U?US Oi??Ui??O?U?Ui?? ( Ui??USO? U?US U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??O? ).

– Oi??Ui??O?Ui??O?Oi??U? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui?? ( U?US O?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??O? ) .

– Oi??Ui??O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?USO?Oi?? U?O?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?U?Oi??Oi?? ( O?Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O? ) .

– Oi??O?U? Oi??Ui??Oi??Oi??USOi?? ( Oi??Ui??O?Oi??Oi?? ) O? U?Oi??O?Ui??Oi?? O?Oi??Ui?? U?US O?USUi??USUi?? O?Oi??USUi??Oi??Ui?? O?Oi??Ui??Oi?? USO?O?U?Ui?? U?O?Ui??Ui?? O?O?O?Oi??O? Ui??O?Ui??Oi??Oi??USO?US .

– Ui??O? USOi??Ui?? O?Ui??Oi??Ui?? O?USUi??USUi?? O?O?Oi??Oi??Ui?? O?U? Oi??O?Oi??Ui??Oi??Ui?? Ui??O?Ui??O?Oi?? O?U? Ui??Ui??U?U?U?Oi?? U?Ui??U? U?Oi??Ui?? Ui??O?Ui??Oi?? Oi??Ui??O?USUi??USUi?? O? Ui??Oi??Oi?? O?Oi??Ui??O?Oi?? Ui??Oi??USU?U?Ui?? U?US Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?U?Ui?? U?Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?O? .

– Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Oi?? O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?O? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? USUi??O?O?Oi?? O?Ui??O?Ui??Oi?? USUi??Ui??O?Ui?? O?Oi??O? Oi??Oi??U?Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?US USU?Oi??Oi?? U?USUi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?US Oi??O?O?Ui?? .

– U?Ui??Ui?? O?Ui??Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?U?Ui?? U?Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?O? Oi??Ui??O?O?U?Oi?? O?Oi??Ui??Oi??USUi?? O?Ui??O? Oi??Ui??O?Ui??U?O? O? U?USO?Ui??O? Ui??Ui?? O?Oi??USOi??Ui??Oi?? U?Oi??USOi?? O?Ui??O? Oi??Ui??O?Ui??USUi?? U?Oi??Ui??O?U?USOi?? U?Ui??U? O?O?O?Ui?? Ui??Oi?? USU?U?Ui?? O?Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O? O?Oi??Ui??Oi??O?U? .

– U?Ui??Ui?? O?Ui??Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?U?Ui?? U?Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?O? O?U?Oi??O? Oi??Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? U?Ui??O? Oi??Ui??Oi??Ui??USOi?? U?O?Oi??Oi?? Ui??Oi?? Oi??O?O?U?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O?O?Oi??Ui?? Ui??U?Ui??Ui?? U?Oi??O?O?Ui??Oi??Oi?? U?Oi??Ui??Ui??.

O?Ui?? O?USO? O?Ui?? O?Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??US Ui??Oi??Ui??: Ui??Oi?? O?O?O? Oi??Ui??Oi??Ui??O?O? Ui??Oi??Ui??: Ui??Oi?? O?USO? O?Ui?? O?O?US Ui??USUi??Ui?? Ui??Oi??Ui??: Ui??Oi?? O?Ui??USOi??Oi?? O?Ui?? O?U?USOi?? Ui??Oi??Ui??: U?Ui??Oi?? Ui??O? O?Ui??Oi??Ui?? O?Ui?? O?Ui??Ui??Oi?? O?Oi??Ui??O?Oi??Oi??USUi??O? U?O?U?O?USUZ O?O?Oi??Oi??Oi??Oi??O? U?O?Ui??Oi?? O?Ui??Oi??O? U?O?Ui??Ui??USO? U?US Oi??Ui??Ui??Oi??O? U?Oi??U?O?O? U?O?Ui??Oi?? O?Oi??Ui??O?Ui??Oi?? U?Ui??Oi??O?Ui??Oi?? Oi??Oi??O?Oi??Ui??. U?Oi??Oi??O? O?U?Oi??Ui??Oi?? U?O?Ui??Ui?? O?U?U?O? Ui??Oi??O?Oi??Ui?? U?Ui??Oi??Ui??: (Ui??Oi??Ui??Oi?? U?Ui??O?Oi??Ui??Ui?? O?Ui??US) U?Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui??Oi??: O?Oi??Ui??Ui??US O?Ui??Ui??. U?Ui??Oi??Ui??O?: Ui??O?Ui??O? Oi??Oi??O?U?Ui??US O?O?Oi??O? U?O?O?Ui??. U?Ui??O?O?O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?O? U?Oi??O?Ui??O? O?Oi??Ui??US U?US Oi??Ui??O?O?Ui?? U?O?O?Ui??O?O? U?Oi??Oi??O?U?O? Oi??Ui??O?Oi??O?O? U?O?Oi??Oi??Ui??Oi?? USUi??USUi??Oi??Ui?? U?O?Ui??Oi??Ui??Oi??Ui??O? U?Ui??Ui?? Ui??Ui??O?Oi?? O?Ui??USUi??Oi??.

Oi??Ui??O?U?U?O?: O?U?O?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??U?Oi?? O? U?Ui??US Oi??Ui??Oi??O?USO?Oi?? Oi??Ui??O?US USO?U?Ui?? O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui?? .

Oi??U?Oi?? Oi??O?Ui?? U?Oi??USOi?? U?US Oi??Ui??O?O?Oi??USOi?? U?Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??USOi?? O?Ui?? Oi??O?Ui?? O?O?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??USOi?? ” U?O?Oi??O? Ui??U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?USOi??Oi??Ui??” O?Ui?? Oi??Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui?? Ui??Ui?? O?Ui??Oi??Oi??O? Ui??O?Oi??U?USOi?? O?Oi??O? Oi??Oi??O? Ui??USUi??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??O?Ui??Ui?? U?O?Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Ui??Ui??O?Ui??Ui?? U?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi?? USO?Oi??Ui?? O?USUi?? USOi??Ui??O? U?Oi??Ui??O? U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??O? Ui??Ui?? Oi??Oi??Oi??Oi?? U?Ui??Oi??Ui?? O?Oi??O?Oi?? Oi??Ui?? Oi??O?O?USUi??O? U?O?Oi??O?Ui?? USOi??Ui??O?Ui?? Ui??Oi?? O?O?U?O? O?Oi??Ui?? U?Oi??Oi??Oi?? O?Ui??USUi?? Oi??Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??US U?US Ui??Ui??O?Ui??Ui??Ui?? U?Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui?? U?USOi??U? Oi??U?O?Oi?? U?Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi?? O?O?O?Oi??USO? U?Ui??Oi??Ui?? U?USOi??U? Oi??Oi??O?Ui??US O?O?USO? O?O?O?Ui??O? O?Ui?? U?O?Ui??US Oi??Oi??Oi??O? U?O?Ui??Oi?? O?O?O?Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi?? O?U?Oi??Ui?? Ui??Oi??USO? Ui??Ui?? Oi??Ui??U?U?U?Oi?? U?Ui??O? Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??USUi??Oi?? Oi??O?Oi?? O?O?USUi?? Ui??O?Ui?? O?Ui??Ui?? O?Ui?? O?O?Ui?? Oi??Oi??Ui??O? Ui??Oi??Ui?? U?Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??US U?Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??USO? Ui??Oi??Ui??Ui??Oi?? O?Ui??O? O?Ui??Oi?? U?Ui??O? Oi??U?Oi??U?Oi?? Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? O?USOi?? O?U?U?O? U?Oi??Ui??U?Oi?? USO?U?U?Ui?? O?Ui??USUi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui?? U?Ui??Oi??Ui?? Oi??Oi??O?Ui??US O?Ui?? U?Oi??Oi??O? O?Ui?? U?Oi??O?Ui?? USUi??Oi??O?Ui?? Oi??O?Ui?? Oi??Oi??Oi?? Oi??Oi??Oi??O?Ui?? U?Oi??Ui??Oi??Oi??U? U?Oi??Ui??U? O?Ui??Oi??O?Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui?? U?Ui??O?Ui??O? U?Ui??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O? U?Oi??Oi??Ui??Oi?? U?Oi??Oi??Oi?? O?Ui??USUi?? O?O?U?Ui?? U?Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? U?Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Oi??U?O?Oi?? U?Ui??Oi??Ui?? U?USOi??U? Ui??Oi??Ui??U? U?Ui??Oi??Ui?? Oi??U?O?Oi?? U?U?O?Oi?? U?Ui??Oi?? O?Ui??USUi?? Oi??O?Oi?? Ui??Oi?? Oi??O?Ui?? U?Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? U?USOi??U? O?Ui??Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi??Oi?? Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi?? U?Oi??Ui??Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui?? U?USOi??U? O?U?O?Oi??Oi??O?U? Oi??Ui??U?Ui?? O?O?O?Ui?? Ui??Oi??Ui?? Ui??Oi?? U?Oi??Ui??Ui??Ui?? U?Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? U?Ui??Oi?? U?Oi??U?O? Ui??U? U?Oi??Oi??Ui??O? O?Ui??Ui?? Ui??O?Oi??U?USOi?? Oi??Ui??O?Ui?? U?Oi??O?Oi??Oi?? O?Ui??O?Ui?? O?Ui??Oi?? Ui??Ui??O? Ui??U? U?Oi??Ui??O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? U?Oi??O?O?O?Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??O?Oi??U?USOi?? U?O?Oi??O?Oi??Ui?? Oi??O?Oi?? Ui??Oi?? Oi??U?Oi?? Ui??Ui?? U?Ui??O?Ui?? U?O?Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??U? O?Ui??O?Ui??Ui?? Ui??O?Ui?? Ui??Oi??USO? Oi??Ui??O?Oi??O? ” Oi??Ui??O?Oi??USO? ” U?Ui??Ui??Oi?? Oi??Oi??O?O? Oi??Ui??O?Oi??O? U?Oi??O?U?Oi?? Ui??Oi?? O?Oi??O?Oi??U?Ui??Ui?? O?Ui?? Ui??Oi??Oi??O?Ui??Oi?? Ui??Ui??Oi?? U?Oi??Ui?? O?Oi??O?Oi?? O?Ui?? O?O?U? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui?? .

– USO?O?U?US Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Oi?? O?Oi??Ui??Ui??O?U?U?Ui?? U?Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?O? O?O?Ui??Oi??Ui?? U?US O?O?U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi?? U?US Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??O? U?Oi??Ui??O?Oi??O?Oi?? U?Ui??O?Ui?? Oi??Ui??U? O?O?O?O? U?Oi??U?O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??O?O?Ui??USUi?? ( Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?Ui?? ).

– U?US Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?U?Ui?? O?U? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?O? O? O?Ui??O? Oi??Ui??O?U?Oi??Oi?? Oi??Ui??USO? O?U? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui?? O?U? O?Ui??U?Oi?? Oi??Ui??O?Ui??O? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Oi??O? U?U?Oi??U?O? Oi??Ui??O?Ui??Ui?? U?USUi??Oi?? O? U?USUi?? O?O?Oi??Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? Ui??USOi??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??U? Oi??Ui??O?Oi??U?.

– U?Ui??O? Oi??Ui??Oi??Ui??USOi?? USOi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? U?Oi??O?Oi?? U?US Ui??Oi??USUi??O?Ui?? O?Oi??USUi??Oi??Ui?? Ui??U?Oi??Oi??Oi??Oi??Ui?? O?O?O?Ui?? Ui??Oi?? USU?U?Ui?? O?Ui??Oi??Ui??U?O?Oi?? Ui??Oi??U?Ui?? Ui??O?Ui??O?Ui??Oi??Oi?? O? U?Ui??Oi??Oi?? USO?Ui??US O?Ui?? O?Oi??Oi??Oi?? U?US Ui??Oi??USUi??O?Ui?? Ui??O? O?Oi??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? U?Ui??U? Oi??Ui??O?Oi??Ui??O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O? O?U? O?USOi??Oi??Ui??Oi??Ui?? O?Oi??Oi??U? O?Oi??U?Oi??Oi?? O?Oi??USO?Oi?? U?US O?Oi??O? O?USUi??USUi?? .

– U?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??U? U?Oi??Ui??O?O?Oi??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??U?Ui?? U?Ui??O? Oi??Ui??Oi??Ui??USOi?? U?USUi?? O?Ui??USUi?? O?Ui??Ui?? U?Oi??U?O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?US Ui??Ui??O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?O? ( Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? ) U?Oi??Ui??Oi??USU?O? Oi??Ui??O?Ui??U?USOi?? .

– O?Oi??O? O?Oi??USOi??Ui??Oi??Ui?? O?O?Oi?? Ui??Ui?? O?Ui?? O?Oi??Oi?? Ui??O?U?U?Ui?? O?U? Ui??O?Oi??U?O? USU?Oi??Oi?? Ui??Ui?? U?Oi??U? U?Oi??U?Oi?? Oi??O?O?Ui?? O?U? USUi??O?Oi?? Ui??O?Oi??Oi?? Oi??U?USU?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??U?Oi??Ui??O? Oi??O?O?Ui?? O? U?U?USUi?? Oi??Ui??U? O?Ui??USUi?? O?Ui??Ui?? U?Oi??U?Ui?? O?Ui??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?O?.

– USOi??U?Oi?? O?U?Oi??Oi?? Ui??Ui?? O?Oi??Oi?? Ui??Ui??Ui?? USO?Oi??Ui??U?Ui?? Ui??Ui?? O?Oi??Oi?? U?US O?Oi??U?Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui??Ui?? USO?O?Oi??U?Ui?? O?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??U?Oi??Oi?? O?Ui??U?Oi??Oi?? U?US O?Oi??U?Ui??Ui??Ui?? U?Ui??O? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O?Oi?? U?O?O?O?Ui??Oi?? USOi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? .

– U?Ui??Ui?? O?Ui??Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui?? U?Oi??Ui??Oi??Ui??Ui?? U?US Oi??Ui??O?O?Ui?? Oi??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?U?O?Oi??U? U?Oi??Ui??Oi??U?Oi?? O?O?O? Oi??Ui??O?O?O?U?Oi??Oi??O? .

– Oi??Ui??Ui??U?Oi??O? Oi??Ui??Oi??US USO?O?Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Oi?? O?O?Ui??Ui?? O?Oi??Ui??O?Oi?? Ui??Oi?? USU?U?Ui?? Ui??U?Oi??Ui?? O?Ui??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??Oi??O?O?.

Ui??Oi?? USO?Ui??Ui?? O?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??Oi?? U?Ui??U?Ui??Ui??Oi?? O?Oi??Oi??Ui?? Ui??O? O?O?Oi?? Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? O?Oi??Oi?? Ui??O?U?U?Ui?? O?U? Ui??O?Oi??U?O?.

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق