Oi??O?O?O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O?

1) Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? .

2) Ui??Oi??O?Oi??Oi??O? O?O?Ui?? O?Ui??Ui?? U?Oi??U?O? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USUi?? U?US Ui??O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O? .

3) O?O?O?Oi??O? Oi??O?O?O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O?.

4) Oi??Oi??O? O?USOi??Oi??USUi?? Oi??Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Ui??O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O? .

Oi??Ui??O?Oi??O? O?O?Ui??US Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?US O?O?U?Ui?? U?US Ui??O?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??O? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi?? U?U?Oi??USOi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USU?O? Ui??O?U?U?Ui??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Oi??Ui??Oi??US Oi??Ui??Oi??Ui?? O?U? Ui??Ui?? O?USOi??Oi??USUi??Ui??Ui?? O? U?U?US Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O?Ui?? USO?USO? O?Ui?? Oi??Oi??O?Oi?? Ui??Oi??Ui?? : (Ui??Oi?? Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? O?USO? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??USUi?? O?Ui??Oi?? U?U?US O?Ui??U? O?USO?Ui??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??USUi?? O? O?Oi??Oi?? U?Oi??O? O?O?Oi??Oi??Ui??Ui?? Ui??O?Ui??U?Oi?? U?O?O?O?U?Oi?? Ui??O?Ui??Ui?? O? U?O?Oi??Oi?? U?Oi??O?U?Oi?? O?O?Oi??O?Ui??Ui?? Ui??O?Ui??U?Oi?? U?O?O?O?U?Oi?? Ui??O?Ui??Ui?? O? USO?U?O? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??Ui?? O?Ui??Ui??Ui?? ).

Oi??Oi??O? U?US Oi??Oi??USOi?? Ui??O?Ui??Ui?? O?Ui?? O?UZO?US Oi??Ui??O?Ui??UZOi??Oi??U?O?U? Ui??UZU?Ui??Ui??UZUi?? Ui??U?O?UZOi??Ui??U? O?Ui??Ui??U? O?U?Ui??Ui??Oi??UZOi??UZ O?UZUi??Ui??UZUi??U? O?UZOi??UZUi??UZ O?UZUi??UZUi?? O?UZO?U?US O?UZO?U?USO?U? Oi??Ui??Ui??Oi??U?O?Ui??Oi??U?USUi??U? U?U?US O?UZUSUi??O?U?Ui??U? Ui??UZOi??Ui??UZ U?UZU?UZOi??UZO?Ui??O?U?Ui??U? USU?Oi??UZUi??Ui??U?US U?UZOi??UZUi??UZO?Ui??O?U? O?UZUi??Ui??O?UZO?U?Oi??U?Ui??U? Oi??UZO?Ui??UZUi?? USUZUi??Ui??Oi??U?USUZ Oi??UZUi??Oi??O?UZUi??U? U?UZO?UZUi??U?O?Ui??O?U? O?UZOi??Ui??Oi??U?USU?Ui??Oi?? U?U?US O?UZOi??UZOi??Oi??U?USUi??UZ U?U?US Ui??UZOi??Oi??U?USUZOi??U? Oi??Ui??Ui??O?UZUSUi??O?U? U?UZOi??Ui??Ui??O?UZU?UZO?Ui??U? U?UZO?U?Oi??UZOi?? Oi??UZUSUi??UZOi??U? U?UZU?UZOi??UZO?Ui??O?U? Ui??O?UZUi??Ui??O?U?Ui??UZUi??UZOi?? U?UZO?UZO?UZOi??Oi??UZ O?U?Ui??UZUSUi??UZ O?UZUi??U? Oi??Oi??Ui??Ui??U?O?Ui?? U?UZOi??UZUi??UZO?Ui??O?U? U?UZUi??UZUi??Ui??UZOi?? Oi??Ui??Ui??Oi??UZOi??UZU?UZ O?UZO?UZOi??Oi??UZ O?U?Ui??UZUi?? O?UZUSUi??O?U? U?U?US Oi??Ui??O?Ui??UZOi??Oi??U? U?UZUi??UZOi??Ui??UZ O?UZO?UZOi??UZUi?? Ui??UZOi??UZOi?? Oi??Ui??Ui??O?UZUSUi??O?UZ U?UZUi??U?Ui??Ui??O?U? Ui??UZO?UZUi??Ui?? Ui??UZOi??Ui??UZ U?UZOi??Ui??UZ U?U?USUi??U? U?UZO?Ui??Ui?? Ui??U?Ui??Ui??UZOi?? Oi??UZO?U?USOi??U? O?UZUi??Ui??O?U? O?U?O?U?Oi??Ui??O?U? Ui??UZOi??Ui??UZ U?UZOi??UZOi??UZOi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??UZO?UZ Oi??UZO?U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi?? Oi??Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??O?UZUi??U? U?UZU?UZOi??Ui??UZ Oi??UZUi??U?U?UZ Oi??Ui??Ui??U?UZO?UZUi?? USUZO?Ui??O?UZO?Ui??Oi??U?Ui??U? Oi??UZO?U?U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? O?U?O?UZUi??Ui??Oi??UZOi??U?U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??UZOi??Oi??U? U?UZUSUZOi??Ui??Oi??U?O?U? O?U?Ui??UZUi?? O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui??U? U?UZOi??O?Ui??O?UZO?Ui??Oi??UZUi??UZUi??U? USUZU?Ui??Ui??Ui??Oi?? U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Ui??UZUi??U? Oi??UZO?U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? Oi??U?Oi??Ui?? O?UZUi??UZUSUi??U?UZ O?U?Ui??Oi??Oi??UZU?UZ U?UZO?U?Ui??Ui??U?US O?UZOi??Ui??O?UZUi?? O?UZUi??UZUSUi??U?UZ Ui??U?Oi??UZUSUi??O?UZOi??UZ U?UZO?UZOi??UZOi??UZ Oi??Ui??Oi??Ui??UZOi??U?Ui??U? O?U?Ui??Oi??Oi??UZUi??U? Oi??U?Ui??Ui??UZ Oi??UZOi??UZO?UZ U?UZO?U?Oi??UZOi?? Oi??Ui??Ui??Oi??UZO?UZO?U?Ui??U? O?UZUSUi??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??O?UZOi??O?UZUSUi??Ui??U? Ui??UZOi??Oi??U?Ui??UZOi??Ui?? U?UZO?UZUi??Ui??U?UZUi?? O?U?Ui??UZUSUi??Ui??UZOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui??Ui??Oi??UZ Ui??U?USUZOi??Ui??O?U?Ui??UZUi??UZOi?? O?U?Ui??U? U?UZO?UZOi??UZOi??O?UZO?Ui??Ui??U? O?UZUSUi??Oi??UZOi??U? U?UZUi??UZOi??Ui??UZO?Ui?? Ui??UZUi??U? Oi??U?Ui??U?U?U?Ui?? O?UZUi??UZUSUi??U?UZ Oi??U?Ui??Ui??Oi??UZU?UZ U?UZOi??O?Ui??Oi??U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??O?UZUSUi??O?UZ Oi??UZO?Ui??UZUi?? O?UZUi??Ui??O?U?Oi??UZ Ui??UZOi?? Oi??Ui??Ui??UZOi??U?US O?UZOi??Ui??Oi??UZOi??UZUi??U?US U?UZO?UZOi??Ui??UZ U?UZO?U?Oi??UZOi?? O?U?Oi??UZUSUi??UZOi??U? O?UZO?U?USUi??UZOi??U? Ui??U?Ui??Ui??Oi??UZU?U?USUZOi??U? O?UZUi??UZUi?? Oi??Ui??Ui??U?U?Oi??UZOi??O?U? U?UZO?UZUi??Ui??U?UZUi?? O?U?Ui??UZUSUi??Ui??UZOi?? O?U?Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui??Ui??Oi??U? U?UZOi??Ui??Ui??O?UZO?UZUi??UZUi??UZOi?? O?U?Ui??U? Oi??U?Ui??Ui??UZ Oi??UZOi??UZOi??UZ U?UZOi??UZU?UZO?UZUi??U? U?U?US Oi??Ui??O?Ui??UZOi??Oi??U? U?UZOi??Oi??Ui??Oi??UZOi??UZO?UZO?Ui?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? U?UZUi??UZOi?? USU?O?Ui??Oi??UZUi?? O?UZUSUi??U?Ui??U?Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??UZ O?UZO?Ui??Oi??UZO?UZ Ui??UZU?Ui??O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??UZUSUi??UZOi??U? O?UZUi??U? Oi??Ui??Ui??U?UZO?UZUi?? Ui??UZOi??Ui??UZ U?UZOi??U?Oi??Ui??Ui??UZOi?? O?U?Ui??UZUi?? Oi??UZO?U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? U?UZOi??UZU?UZOi??Ui??Ui??UZOi?? Oi??UZUi??U?U?UZ Ui??UZUi??U? U?UZUi??U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? Oi??O?Ui??O?U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??UZ USU?Oi??Ui??USU?USUi??U? Ui??UZUi??UZOi?? U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Oi??O?Ui??O?UZO?Ui??U?U?Oi??U?U?Oi?? Ui??U?Oi??UZOi??Oi??U?O?U?U?U?Ui??Ui?? Oi??U?Ui??Ui??UZ Ui??UZOi??Ui??UZ O?U?Ui??Ui??UZ O?U?Oi??Ui??Ui??Ui??UZO?U?USUi??UZOi??U? Oi??U?Ui??Ui??Ui??Oi?? Ui??UZO?Ui?? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Oi?? U?UZO?U?Oi??UZOi?? Oi??UZO?UZUSUi??O?U?Ui??Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUSUi??Oi??Ui??Oi?? U?UZO?Oi??U?Ui??U?U?Ui??U? Oi??UZUi??Oi??Oi??UZOi??UZ O?UZUSUi??UZOi??Ui??U? U?UZO?U?Ui??Ui?? O?UZO?UZOi?? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? O?UZO?Ui??O?UZ Oi??UZUi??U?U?UZ U?UZOi??Ui??Ui??O?U?Ui??U?U?Ui??U? U?UZO?U?Ui??Ui??UZUi??UZOi?? Ui??U?U?UZ O?UZUSUi??Oi??UZOi??Ui??U? U?U?US Oi??U?Oi??USOi??U? O?Ui?? Oi??UZO?U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui?? O?U?Ui??Ui??UZ Ui??U?Ui??UZOi??U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??O?U?USU?U?O?U? O?UZU?UZOi??Ui??U?Oi??UZ U?UZO?U?Oi??UZOi?? Oi??UZO?UZUSUi??O?U?Ui??Ui?? O?UZUSUi??Oi??Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? U?UZOi??UZOi??Ui??U?Oi??U?U?Oi?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??UZOi?? Oi??UZUi??Oi??Oi??Ui??Oi?? U?UZO?U?Ui??Ui?? Oi??UZUi??UZO?UZ U?O?Ui??Oi?? U?UZOi??Ui??Ui??O?U?Ui??U?U?Ui??U? U?UZO?U?Ui??Ui??UZUi??U? U?UZOi??U?U?Oi??U? U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Ui??UZUi??U?Ui??U? Oi??Oi??Ui??Ui??UZO?U?U?Oi?? U?UZOi??O?Ui??U?U?Ui??U?U?Oi?? Oi??UZOi??Oi??U?O?UZU?U?Ui??Ui??

U?U?US Oi??U?Oi??USOi?? O?Ui??O? O?O?US O?Oi??U?O? O?UZUi??Ui?? O?UZO?U?US Oi??Ui??O?Ui??UZOi??Oi??U?O?U? Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZO?UZUSUi??O?U? O?UZO?UZOi?? O?UZO?U?USO?U? Oi??Ui??Ui??Oi??U?O?Ui??Oi??U?USUi??UZ U?UZO?UZUSUi??Ui??UZOi?? O?UZUi??UZOi?? Oi??UZOi??Ui??U?O?U? O?U?Ui??Ui??O?U?Ui??U? O?UZUi??U?O?Ui??O?U? O?UZOi??Ui??O?UZ O?UZOi??U?USOi??U?Ui??U? O?UZOi??Ui??Oi??U?USU?UZ O?UZUSUi??O?U? U?UZUi??UZO?UZOi??Ui??O?U? U?UZO?U?Oi??UZOi?? Oi??UZUSUi??UZOi??U? U?UZUi??U?Ui??Ui??O?U? U?UZUi??UZOi??Ui??UZ O?UZO?U?U? O?UZO?U?USO?U? Ui??UZOi?? Ui??UZU?UZ Ui??U?Ui??Ui??O?U? Oi??UZUSUi??UZOi??U? Ui??UZOi??Ui??U?Ui??UZOi?? Ui??UZOi??Ui??UZ U?UZO?U?Oi??U?USO?U? Ui??UZOi??Oi??UZOi?? OYO? Ui??U?Ui??Ui??O?U?: O?UZUi??Ui??O?U?Ui??U?Ui??UZOi?? O?U?UZO?UZO?UZOi??Oi??UZ O?U?Ui??UZUi?? O?UZUSUi??O?U? U?U?US O?UZOi??Oi??U?Ui??U? O?U?Ui??Ui??Ui??UZOi??O?UZ O?UZUSUi??O?U?Ui??U? U?UZUi??UZOi??Ui??UZ O?U?Ui??Ui??UZ Oi??O?Ui??Ui??UZ O?UZUi??Ui??U? Ui??U?US U?UZOi??Ui??UZ U?U?US Ui??UZOi??UZOi?? Oi??Ui??Ui??O?UZUSUi??O?U? U?UZUi??UZUi??Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??UZ USUZU?Ui??Ui??U? Oi??Ui??O?Oi??O?Oi??O?U? Oi??O?Ui??O?UZO?Ui??Oi??UZUi??UZ O?U?Ui??UZUi?? O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui??U? U?UZU?UZOi??Ui??UZ Oi??UZO?U?USOi??UZ O?UZUi??Ui??O?U? O?U?O?U?Oi??Ui??O?U? U?UZO?UZOi??U?Ui??UZ Ui??UZUi??U? Oi??UZO?U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? U?UZO?UZUi??UZOi??UZUi??U? O?UZUi??Ui?? USUZOi??Ui??Ui??UZO?UZ O?U?O?U?Ui??Oi??Oi??U?Ui??U? U?UZO?UZO?UZUi?? O?UZOi??Oi??UZUi??U? U?UZU?UZOi??UZO?UZ Oi??Ui??Ui??Oi??UZO?UZO?UZUi??U? Ui??UZOi??Oi??U?Ui??UZOi??Ui?? O?UZUi??UZUi?? O?UZOi??O?U? Oi??Ui??Ui??O?UZUSUi??O?U? U?UZO?UZO?UZOi??Oi??UZ O?U?Ui??UZUSUi??Ui??UZOi?? O?U?Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui??Ui??Oi??U? U?UZUi??UZOi??Ui??UZO?Ui?? Ui??Oi?? O?UZO?Ui??Oi??UZUi??Ui?? Oi??UZO?Ui??UZUi?? O?UZUi??Ui??O?U?Oi??UZ Ui??UZOi?? O?UZOi??Ui??Oi??UZOi??UZUi??U?US U?UZO?UZOi??UZUi??UZ Oi??Ui??Ui??O?UZUSUi??O?UZ U?UZO?U?Oi??UZOi?? Oi??UZUSUi??UZOi??U? Ui??U?Ui??Ui??U?UZOi??UZOi??U? U?UZOi??UZO?UZUi??UZUi??UZOi?? O?U?Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui??Ui??Oi??U? Oi??U?Ui??Ui??UZ Oi??UZOi??UZOi??UZ O?U?Ui??UZOi?? U?U?US Oi??Ui??Oi??Ui??U?Ui??Ui??Oi??U? O?UZOi??Ui??O?UZU?U?Oi??U? Ui??UZOi??Ui??UZ U?UZUi??Oi?? O?UZO?Ui??Oi??U?US O?UZUSUi??U?Ui??U?Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??UZ O?UZO?Ui??Oi??UZO?UZ Ui??UZU?Ui??O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??UZOi??U?Ui??U? O?UZU?U? Oi??Ui??Ui??Oi??UZUSUi??UZOi??U? U?UZO?UZO?UZUi?? Ui??UZU?Ui??Ui??U?Ui??U? Oi??UZO?U?U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? U?UZUi??UZOi??Ui??U?U?Oi?? Oi??O?Ui??O?U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??UZ O?UZUi??Ui?? USUZOi??U?O?Ui??UZ Oi??UZOi??Oi??U?O?UZUi??UZOi?? U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Oi??O?Ui??O?UZO?Ui??U?Oi??U?U?Oi?? Ui??U?Oi??UZOi??Oi??U?O?U?U?U?Ui??Ui?? Oi??U?Ui??Ui??UZ Ui??UZOi??Ui??UZ O?U?Ui??Ui??UZ Ui??UZU?UZOi??Ui??Oi?? Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Oi??U?Ui??Ui??U? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Oi?? O?U?Oi??Ui??Ui??Ui??UZO?U?USUi??UZOi??U? U?UZO?U?Oi??UZOi?? Oi??UZO?UZUSUi??O?U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZO?Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? U?UZOi??UZOi??Ui??U?Oi??U?U?Ui??U? Oi??UZUi??Oi??Oi??UZ Ui??UZOi??Ui??UZOi??O?U? Oi??U?Ui??Ui??UZ O?U?Ui??Ui?? O?UZO?UZOi?? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? O?UZO?Ui??O?U? O?UZUi??Ui?? O?UZUi??Ui??O?U?Ui??U?U?Ui??U? U?UZOi??Ui??Ui??O?U?Ui??U?U?Ui??U? O?UZO?Ui??O?UZ Oi??Ui??Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O? U?U?US Oi??U?Oi??USOi?? U?Ui??USOi??Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi?? U?O?Ui?? O?O?Oi?? Ui??Ui?? O?O?O? U?Ui??USUi??O?Ui??Ui?? U?O?Ui??Ui?? O?USOi??Oi??Ui?? O? U?U?US Oi??U?Oi??USOi?? U?O?Oi??Ui??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi?? O?USOi??Ui?? U?O?Ui?? O?O?Oi?? Ui??U?Ui?? O?O?O? Oi??Ui??U? U?Oi??Ui??O?Ui??U?Ui?? U?O?Ui??Ui??Oi?? Ui??U? O?USOi??Oi??Ui?? .

U?O?UZUi??U? Oi??O?Ui??Ui??U? O?U?Ui??UZOi??UZ Oi??UZOi??U?US Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui??UZOi?? O?UZUi??Ui??UZUi?? O?UZUi??U?O?UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZO?U?USUi??UZ Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? USUZOi??Ui??Oi??U?O?U? O?UZUi??UZUi?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?Ui??Ui??O?UZOi??U? USUZUi??U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??O?U?Ui??U?U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??UZUSUi??UZOi??O?U? U?UZOi??Ui??Ui??O?U?Ui??U?U?Oi?? Oi??UZOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?U?Ui??USUZO?UZUSUi??Ui??U? U?UZOi??Ui??Oi??O?Ui??O?UZOi??UZ U?UZO?U?Ui??Ui??UZUi??U?Ui??UZOi?? USUZOi??Ui??Ui??U?O?UZOi??Ui??U? Oi??Ui??Ui??O?UZOi??UZOi??UZ U?UZUSUZO?Ui??O?UZO?Ui??Ui??U?Oi??UZOi??Ui??U? Oi??Ui??Ui??Oi??UZO?UZUi??UZ Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZO?Ui??O?U?Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? U?UZO?UZUSUi??Ui??UZUi??Oi?? O?UZUi??UZOi?? O?U?Oi??UZOi??Oi??U?O?U? Oi??UZUSUi??UZOi??Ui?? Ui??O?UZUi??Ui??O?U?Ui??UZUi??UZOi?? U?UZUi??UZOi??O?UZOi??Ui??U?US O?UZO?U?U? Ui??U?O?UZOi??O?UZOi??UZ Ui??Oi?? O?UZUi??Ui??O?U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? U?UZUi??U?Ui??Ui??O?U? O?U?Ui??Ui??UZ Oi??UZO?U?U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? Ui??UZO?Ui?? O?UZUi??UZOi??UZ O?U?Ui??UZO?Ui??Ui??U? Oi??Ui??Ui??Oi??UZUSUi??UZOi??O?U? Ui??UZOi??Ui??UZ O?U?Ui??Ui??UZUi??U? Ui??UZUi??UZUi?? O?UZO?Ui??O?UZ Oi??UZUi??U?U?UZ O?UZUi??Ui?? Oi??UZU?UZOi??O?U? Oi??Ui??Ui??O?U?USU?U?O?U? U?UZUi??U?USUZ Oi??Ui??Ui??O?UZU?UZOi??Ui??U?Oi??U? ( Oi??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??US U?US Oi??Oi??USOi??Ui?? ).

U?U?US Oi??U?Oi??USOi?? O?Ui??O? Ui??O?Ui??Ui?? ” Ui??Ui??Ui?? Oi??UZO?U?U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U? Oi??Ui??Ui??Oi??U?Ui??Ui??UZOi??Ui??U? Oi??Ui??Ui??UZO?U?US O?UZU?U?U?Ui??U? U?U?US Oi??Ui??Ui??O?U?USU?U?O?U? O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Ui??O?UZOi??UZ U?UZOi??UZOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??U?U?Ui??USUZO?UZUSUi??Ui??U? U?UZO?U?Ui??Ui??UZUi??U?Ui??UZOi?? Oi??Ui??Ui??Ui??UZOi??UZOi??Ui??U? USUZOi??Ui??Oi??U?U?UZOi??Ui??U? Oi??Ui??Ui??O?UZOi??UZOi??UZ U?UZUSUZO?UZO?UZO?Ui??UZO?UZOi??Ui??U? Ui??UZOi?? U?U?US O?U?Oi??U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??U?O?UZOi??O?.

Oi??Ui??Oi??O?O?Oi?? : Ui??Oi??USOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O? .

Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?USO?USUi?? : Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?O?USOi??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??USOi?? .

U?O?Ui??O? O?O?US O?Oi??U?O? O?Ui?? O?UZO?UZUS O?UZO?U?USO?U? Oi??Ui??Ui??Oi??U?O?Ui??Oi??U?USUi??UZ USUZUi??U?U?Ui??U? Ui??UZOi??Ui??UZ Oi??UZO?U?U?Ui??U? Oi??Ui??Ui??Ui??UZUi??U? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O?Ui??USUi?? U?O?Ui??Ui?? O?U?Ui??Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Ui??UZU?UZOi??Ui??Ui??UZ Ui??U?Ui??UZ Oi??Ui??Ui??Oi??U?Ui??Ui??U? U?UZUi??UZUi??Ui?? Oi??UZO?UZUi?? U?U?US O?UZUSUi??O?U?Ui??U? O?UZUSUi??Oi??Ui??Oi?? U?UZUi??Ui??USU?Oi??UZOi??Ui??U?Oi??Ui?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? Oi??UZUi??Oi??Oi??UZ Ui??UZOi??Ui??UZOi??O?U? U?UZO?U?Ui??Ui?? O?UZOi??O?UZ U?UZUi??Ui??USUZUi??Ui??O?U?Ui??Ui??Ui??U? U?UZO?U?Ui??Ui??UZUi??U? O?UZUSUi??Oi??UZOi??Ui??U?.

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق